Ortaokul Müfredatı

Fransızca Dil Ağırlıklı 5. Sınıf

Kilittaşı Okullarında tüm öğrenciler 1. sınıftan 4. sınıfa kadar 13 saat ELA (English-Maths-Science-Social Studies) ve 7 saat branş dersi (PE, IT, VA, Music) olmak üzere toplamda 20 saat İngilizce eğitim almaktadırlar. Fransızca ise 2 saat verilmektedir.

İngilizceyi 4. sınıfa kadar anadil düzeyinde edinen öğrenciler, 5. sınıfta anadili Fransızca olan bir öğretmen eşliğinde, hazırlık eğitimi alır ve yıl sonunda İngilizce gibi Fransızcanın da tüm becerilerine hakim olabilecek düzeye gelirler. Öğrenciler, Fransızcayı sadece bir dil olarak öğrenmek yerine yıl içinde yaptıkları çeşitli aktiviteler ve geleneksel Fransa gezisiyle aynı zamanda Fransız kültürünü tanıma fırsatı bulurlar. Öğrencilerin, 5. sınıf sonunda DELF-DALF sınavlarında A1 seviyesine gelmeleri hedeflenir. İngilizce 5. sınıf düzeyinde 4 saat olarak devam eder. Öğrenciler, İngilizce kitap analizleriyle daha önceden edindikleri İngilizce temellerini sağlam bir şekilde korumaya devam ederler.

6. – 7. ve 8. Sınıf

Ortaokulda öğrencilerin kültürel, entelektüel, fiziksel ve duygusal gelişimlerini teşvik etme amacıyla zenginleştirilmiş bir müfredat uygulanır. Bu müfredat, öğrencilerimizi hem akademik olarak destekleyecek hem onları geliştirecek projelerle donatılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin ilgi alanlarını ve potansiyellerini keşfetmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Her dersin kendine özgü hedef ve kazanımları olmasına rağmen öğrencilerimiz birbirleriyle rekabet etmek yerine kendi hedeflerini belirlemeye teşvik edilir.

Okul bünyesinde ayrıca Kanguru Matematik, DELF ve Cambridge Dil Sınavları gibi uluslararası yarışmalara ve sınavlara girmek isteyen öğrenciler için de fırsatlar sunulmaktadır.

Ortaokul yılları öğrencilerin bağımsızlığa doğru ilerlemesinde önemli bir dönemdir. Öğrenciler; öğrenci meclisi, Round Square, MUN, JMUN, Destination Imagination gibi seçmeli derslere katılarak işbirliği ve liderlik becerilerini pekiştirirler.

Ulusal Dersler

Matematik bilgi ve becerisi tüm hayatı boyunca bir öğrencinin ihtiyaç duyacağı en önemli kazanımlardan biridir. Kilittaşı Ortaokul matematik derslerinde sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme, bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma, problem çözme, problem kurma, veri toplama ve analizini yapma gibi çeşitli zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Derslerimizde en önemli kazanımımız ise matematiğin başka alanlarla ilişkilendirilip yaşamdaki önemli rolünün kavranmasıdır.

Fen bilimleri dersi, dünyayı anlamak adına gözlem ve deneylere dayalı veri temelli izlenmesi gereken
sistemli bir yoldur.
Kilittaşı Okulları öğrencileri fen bilimleri derslerini günlük hayatta kullandığımız birçok alet, makine, sistem ve olayın, sebebini-sonucunu irdeleyerek; soru sormayı ve problem çözmeyi, gözlem yapmayı, hipotez kurmayı, veriler toplayıp analiz yapmayı, sonuç elde edip genellemelere varmayı öğrenirler.

Kilittaşı Okulları sosyal bilgiler dersinde; öğrencilerin kendi kültürel ögelerini, birey-toplum-çevre-teknoloji etkileşimini, yerelden evrensele hareketle evrendeki kültürel çeşitliliğin farkına varmaları ve bu çeşitliliğe saygı duymaları amaçlanmıştır. Kültürel farklılıkları ve kültürlerin kendine özgülüğünü kavrayarak empati kurma becerisini geliştirme ve dünya vatandaşı olarak kendilerini yetiştirmeleri amaç edinilmiştir. Bireyin var olan deneyimlerini dikkate alan, yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir bakış doğrultusunda insan merkezli yaklaşımlar ön plana çıkarmasını amaçlamaktadır.

5. sınıfta Fransızca dersi hafta 15 ders olarak verilir. Bu sınıfta amacımız öğrencilerimizin anaokulundan beri temelini oluşturdukları, sevdikleri bu dili, dört temel bölüm olan “dinleme”, “okuma”, “yazma” ve “konuşma” becerilerini geliştirmektir. Bu becerileri geliştirirken drama, oyun ve çeşitli sınıf etkinlikleri yardımıyla edinmeleri, kendilerini dil bilgisi kurallarına bağlı kalarak ve öğrendikleri kelime dağarcağını en iyi şekilde kullanarak bu dilde ifade edebilmeleri, anadili Fransızca olan bireylerle günlük hayatta rahatça iletişim kurabilmeleridir. Bu yılın sonunda öğrencilerimiz Fransızcanın tüm becerilerine hakim olabilecek düzeye gelirler. Yıl içinde yaptıkları çeşitli aktiviteler ve geleneksel Fransa gezisiyle aynı zamanda Fransız kültürünü tanıma fırsatı bulurlar. Öğrencilerin, 5. sınıf sonunda DELF sınavında A1 seviyesinde başarılı olmaları hedeflenir.
6., 7. ve 8. sınıflarda Fransızca dersi haftada 4 ders olarak verilir. Bu sınıflarda öğrencilerimiz kitap okuma, çeşitli konularda verilen paragraf yazma ve interaktif işlenen dersler sayesinde konuşma becerilerini ilerletirler. Ortaokulun sonunda öğrencilerimizin DELF sınavında A2 seviyesinin tüm kazanımlarına ulaşmaları hedeflenir.

Ortaokul Türkçe programı temel olarak sözlü iletişim, okuma ve yazma becerilerini geliştirir. Öğrencilerimiz, Türkçeyi konuşma, yazma kurallarına uygun olarak doğru ve özenli kullanır. Duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade etme becerisi kazanırlar ve okulumuzda düzenlenen münazaralarla dil becerilerini geliştirme imkanı elde ederler.Türkçe dersinde öğrencilerin bilgiyi keşfederek yorumlaması, yapılandırması sınıflandırması, ilişki kurması; zihinsel becerilerini kazanarak tahmin etmesi, analliz-sentez yapması hedeflediğimiz temel becerilerdir. Öğrencilerimizin, medya ortamlarında aktarılanları sorgulaması, fikir üretmesi, eleştirel düşünebilmesi, edebiyat bilgisi edinmeleri, okuma alışkanlığı kazanmaları Türkçe programının ön planda tuttuğu amaçlardandır. Ayrıca öğrencilerimizin, Türk ve dünya klasikleri yanında güncel edebiyatı takip etmeleri; kültür ve sanatı özümsemeleri, Kilittaşı Okulları Türkçe derslerinin özünü oluşturmaktadır.

Uluslararası Dersler

5. ve 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce becerileri, yaşam deneyimleri ve ilkokul yıllarında edindikleri temel İngilizce dil bilgisi ve becerilerinden gelir. Bilgi, deneyim ve becerilerin temeli öğrenciden öğrenciye değiştiği için öğretim, bireylerin ve küçük öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için
farklılaştırılmıştır. Junior öğrenciler çoklu perspektifleri tanımlamayı ve keşfetmeyi, metinlerdeki mesajları sorgulamayı ve sorunlara bakmayı öğrenirler. Adalet, eşitlik ve sosyal adalet ile ilgili çeşitli metinlerin yapısını ve unsurlarını analiz ederler. Kendi fikir ve görüşlerini iletmek üzere çeşitli sözlü, yazılı ve medya metinleri oluştururlar. Öğrenciler okuma, yazma, sözlü okuryazarlık ve medya araştırmaları olmak üzere dört alanda, bilgi, beceri ve stratejilerin kullanımını öğrenir ve modeller. Açık öğretim ve modelleme, öğrencilerin yeterli dil kullanıcısı olmaları için ihtiyaç duydukları beceri ve stratejileri belirlemelerine yardımcı olur. 7. ve 8. sınıflar için hazırlanan dil müfredatı, öğrencileri metinleri analiz etmeye, değerlendirmeye ve oluşturmaya teşvik etmek amacıyla anlamlı gördükleri görevlerle meşgul etmek için tasarlanmıştır. Kilittaşı Okullarında ortaokul İngilizce müfredatı öğrencileri, giderek daha karmaşık ve / veya zorlayıcı metinlerle etkileşime girerek kişisel kimlik ve topluluk endişeleriyle ilgili sorunları keşfetmeye teşvik eder. Öğrenciler, tartışmalar, konuşmalar, ikna edici mektuplar, hatıralar, gerçekçi kurgu, dergi makaleleri, haritalar, senaryolar, anketler veya grafikler gibi farklı metin formları hakkındaki bilgilerini çok çeşitli öğrenme alanlarında uygularlar. Modellenmiş, paylaşılan ve rehberli öğrenme deneyimleri, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine, kendilerinin temel becerilerini ve süreçlerini pekiştirirken aynı zamanda uygun formları, yapıları bağımsız olarak seçme ve kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Okul Hayatı

Kilittaşı Okullarında bulunan her birey, okulda birlik ve beraberliği sağlamak, aynı zamanda okul ruhu yaratmak için oluşturulan özel günleri kutlamaktan büyük bir keyif almaktadır. Bu özel günlerle öğrencilerin her gelişim alanı desteklenerek öğrencilere tüm kültürleri tanıma fırsatı da sunulmaktadır.

Kitaplar çocukların duygusal, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimleri için dünyaya açılan pencerelerdir. Okuyan çocuklar zengin sözcük dağarcığı ile kendini daha iyi ifade eden ve ifade edileni dogru anlayıp yorumlayabilen bireyler olarak yetişirler.
Kilittaşı Okullarında okumak sadece çocukların değil tüm Kilittaşı ailesinin sorumluluğu ve alışkanlığıdır.
DEAR ( Her şeyi bırak okumaya bak.) Tüm Kilittaşı ailesinin katıldığı bir okuma rutinidir. DEAR saatlerinde tüm kurum çalışanları yaptıkları işleri bırakarak birlikte kitap okurlar.

Her eğitim-öğretim döneminde müfredat kapsamındaki kazanımlara yönelik öğrencilerin bilgi ve becerilerini tecrübe edebilecekleri müze, sanat evleri, bilim merkezleri, hayvan barınakları ve çevre kuruluşlara geziler düzenlenir.

Kilittaşı Okulları, öğrencilerimizin yeteneklerine, ilgi,beceri ve yaş düzeylerine göre öğrenme deneyimlerini arttırmak ve ufuklarını genişletmek için okul sonrası kulüplerle çeşitlendirilmiş programlar sağlamaktadır. After school clubs’ın temel amacı öğrencilere eğlenceli aktiviteleri belli bir hedef ve amaç doğrultusunda sunmaktır.
Öğrencilerimiz Zumba, STEM, exploring club, cooking and baking, football, drums, piano, violin, guitar, floorball, go, rhythmic gymnastic, pantomime and mask theatre, robotics gibi kulüplerde kendilerini hem geliştirir hem de hayattan keyif alır.

ROUND SQUARE ORTAOKUL ÇALIŞMALARI

1.DEMOKRASİ: Okulumuzda ekim ayı boyunca işlenen “demokrasi” konusu tüm derslere entegre edilir. Demokrasi süreçlerini ilkokul öğrencilerimiz lisedeki abi ve ablalarından dinlerler. Ekimin ikinci haftası ise okul başkanlarının seçimi için sınıf temsilcileri seçilir, sınıf temsilcilerinin kampanya süreçleri ekimin üçüncü haftası yapılır ve okul başkanlarının seçimi bir demokrasi şöleni haline gelir. Öğrencilerimiz demokrasinin felsefesini yaşayarak öğrenirler.
2.ULUSLARARASICILIK: Okulumuzun en temel ve en doğal olgusudur. Öğrencilerimiz kasım ayı boyunca farklı kültürlerle ilgili araştırmalar yapar ve bunları arkadaşlarıyla paylaşırlar. Yine bir ay boyunca farklı kültürlerden velilerimizin yaptığı sunumlarla öğrencilerimiz bu kültürlere saygı ile bakmayı da öğrenirler.
3.LİDERLİK: Aralık ayı boyunca okulumuzda liderler ve liderlik konusu işlenir. Liderler ile ilgili araştırmalar yapılır ve çeşitli münazaralar yapılır. Liderlerin kişilik özelliklerinin yanı sıra, onları farklı kılan hayat hikayelerini de öğrenirler. Öğrencilerimiz liderlik etmek istedikleri projelerini de arkadaşlarına sunmaktan keyif alırlar.
4.TOPLUM HİZMETİ: Toplum hizmeti bir yıla yayılan bir süreçte ele alınmaktadır Bu konuda en büyük desteğimiz okul aile birliğimizdir. Bu zamana kadar Tohum Otizm vakfı ve Koruncuk Vakfı ile çalışmalar yaptık. Bu ve bunun gibi projelerde temel hedefimiz paydaşlarımızın yaptığı sunumlarla öğrencilerimizde bilinç oluşturup farklılıkları kabul etmelerini sağlamak ve çevremizde olup bitenlere karşı duyarlılık oluşturmaktır. Her yıl bir devlet okulu ile ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Öğrencilerimiz kendi hediyelerini kendi akranlarına götürerek onların şartlarını da görmekte, paylaşmanın ve yardımlaşmanın güzelliğini yaşamaktadırlar.

5.MACERA: Nisan ayı yeni maceralara yelken açtığımız bir aydır. Öğrencilerimiz macera parkurlarında, sahil ve doğada maceraları tadar ve bundan son derece keyif alırlar. Yine bahar aylarında AKUT doğa kampında eğitmenler eşliğinde doğaya uyum sağlama ve doğada hayatta kalma dersleri alırlar.
6.ÇEVRECİLİK: Okulumuzda eğitim alan her öğrenci aynı zamanda bir çevre aktivistidir. İklim, hayvan dostlarımızın yaşam alanları, çevre kirliliği gibi birçok konu derslerimizde aktif olarak işlenir. Mayıs ayında öğrencilerimiz İstanbul sahillerinden birini temizleyerek çevre temizliğine dikkat çekerler.

Açık fikirli, sorgulayan, akılcı kanıtlarla fikrini savunabilen bireyler olarak yetişen Kilittaşı öğrencileri ortaokulda düzenlenen münazaralarda zıt fikirleri tartışarak iletişim ve sunum becerilerini geliştirirler.