İlkokul Müfredatı

İlkokul döneminde, Ontario English Language Arts programı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredat entegre edilerek uygulanır. Bu entegrasyon sayesinde öğrenciler çocuk olma haklarından fedakarlık etmeden, doğalarında var olan merak duygusuyla beslenirken, kültürel ve kültürler arası ilke ve değerleri özümseyerek, bütüncül bir eğitim yaklaşımıyla, çok dilli bireyler olarak yetişir.

Alanında uzman, yüksek akademik donanıma sahip öğretmenler önderliğinde öğrenciler; öğrenme sürecinde yeni roller, fikirler ve stratejiler keşfetmek için gerekli güven duygusuna sahip olarak evrensel geçerliliği ve önemi olan konuları keşfetmek için gerekli bilgi birikimine sahip olurlar.

Kilittaşı Okulları, hızlı bir şekilde değişen ve gelişen dünyada şimdi ve gelecekteki başarının sırrı olan esneklik becerisini kazanmaları için öğrencilerini teşvik eder. İngilizceyi ana dil seviyesinde konuşan, öz güvenli bireylerin yetişmesine katkıda bulunur. Kilittaşı Okulları, diğer okullardan ara sınıflarına gelecek öğrencilerin İngilizce seviyelerini tespit eder, desteklenmesi gereken durumlarda, öğrenciler okul tarafından açılan yaz okulu ve hafta sonu kurslarına yönlendirilir.

Fransızca dersleri, sınıf kademelerinin artmasıyla eşit oranda artarak devam ederken, okul içinde ve dışındaki saatlerde öğrencilerin Fransızcayı pratik edebilmeleri için ortam hazırlanır.

Kilittaşı İlkokulunda öğrenciler, okumanın keyfine varırken okuduklarından yola çıkarak kendi kişisel gelişimine katkı sağlar ve okuduklarını analiz etmeyi öğrenirler. Matematiksel düşünme ve disiplinler arası ilişkilendirmeyi ilke edinen İngilizce’yi ana dil seviyesinde konuşan bireyler olarak ilkokuldan mezun olurlar.

Ulusal Dersler

İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarda Fransızca dersi haftada 2 ders olarak verilir. İlkokulda öğrencilerimiz Fransızca sorulan soruları ve verilen yönergeleri anlayabilir. Her temaya uygun kelime bilgisini geliştirir ve bu kelimelerle basit cümleler kurar. Aynı zamanda öğrendiği kelimeleri ve cümleleri yazar. Okuduğu kısa bir paragrafı anlar ve sorularını sözlü ve yazılı olarak basit cümlelerle cevaplar. Tüm konular şarkı, oyun, drama tekniği ile öğretilir.

İlkokulu bitirdiklerinde öğrencilerimiz bu dilin dört temel becerisi olan konuşma, yazma, okuma, dinleme becerilerini kazanmaya başlamış olup bir sonraki sene katılacakları Delf / Dalf sınavı için gerekli olan altyapıyı oluşturmuş olurlar. 5. sınıfa geldiklerinde Fransızca Dil Ağırlıklı program ile 5. sınıfın sonunda akıcı olarak Fransızca konuşurlar.

Türkçe dersleri; dinleme, okuma, anlama, yazma, görsel okuma ve sunu alt başlıklarında her sınıf seviyesinde sarmal yapıda işlenir. PASS Teorileri ve adımlarına uygun olarak (ardıllık, eş zamanlılık, dikkat, planlama) tasarlanır. Türkçe derslerinde okumanın keyfine varan, okuduklarını anlamlandıran, okuduklarından yola çıkarak kendi gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra planlanmış çalışmalarla gazete, dergi, ansiklopedi, internet gibi bilgi kaynaklarındaki bilgileri ihtiyaçları doğrultusunda analiz eden bireyler olmaları için çalışmalar yapılır.

Matematik dersleri somut öğrenme döneminin özelliklerine uygun olarak kavrama, anlama, uygulama basamaklarına göre işlenir. Öğrenciler, bilgiyi düzenleme, matematiksel düşünme, akıl yürütme ve tahmin etme, problem çözme gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarını içeren matematik derslerinde temel amaç öğrencilerin matematiği günlük yaşamla ve diğer disiplinlerle birleştirebilmesi ve matematiğin aslında tüm bilim dalları ile olan bağlantısını keşfetmeleridir.

Fen Bilimleri dersi dünyayı anlamak için gözlem ve deneylere dayanan veri temelli izlenen sistemli bir yoldur.
Kilittaşı Okulları öğrencileri fen bilimleri derslerini günlük hayatta kullandığımız birçok alet, makine, sistem ve olayın, sebebini-sonucunu irdeleyerek öğrenirler. Öğrencilerimiz soru sormayı ve problem çözmeyi, gözlem yapmayı, hipotez kurmayı, veriler toplayıp analiz yapmayı, sonuç elde edip genellemelere varmayı öğrenirler.


Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin amacı: düşünen, sorgulayan, ilkeli, bağlantı kurabilen ve yaşamdaki tüm detayları bilimin ışığında açıklamaya çalışan bireyler yetiştirmektir.
Öncelikle birey olarak kendini tanıma, sonrasında çevre ve toplum bilinci kazanmaları bu yaş seviyesi için oldukça önemlidir. Sorgulama çerçevesinde işlenen ünitelerin öğrenciler tarafından, somut verilerle incelenmesini sağlamak adına geziler, uzman kişiler, sivil toplum örgütleri gibi kişi ve kurumlardan da destek alınarak öğrenilen bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanır.
Hazırlanan grup çalışmaları ve projelerle öğrenciler, çeşitli bilgi kaynaklarını doğru analiz ederek bilgiye ulaşan, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak sunum hazırlayabilen, topluluk önünde konuşabilecek özgüvene sahip bireyler olarak yetişirler.

Uluslararası Dersler

Kilittaşı Okullarında İngilizce; Türkçe gibi ana dil kabul edilir. Okulda iletişim dili İngilizcedir. Tüm branş dersleri İngilizce işlenir. Akademik gelişimin, yaratıcılık ve eleştirel düşünmenin yanı sıra önemli sosyal becerilerin ve ders çalışma alışkanlıklarının kazandırılması da teşvik edilir.
Okulumuzda birinci sınıf itibariyle Kanada eğitim müfredatı ile birebir uyumlu olarak işlenen dil müfredatı; sözlü iletişim, okuma, yazma ve medya okuryazarlığı alanlarında geliştirilir. Öğrenciler, öğrendikleri gibi düşüncelerini bilinçli olarak izlemeye teşvik edilir. Edinmeye dayalı dil eğitimi, dördüncü sınıf sonunda öğrencilerin bir dizi edebi metinleri, bilgilendirici metinleri ve medya metinlerini anlamalarını, yanıt vermelerini, yaratmalarını ve takdir etmelerini sağlar.

Tüm ilköğretim sınıflarında program, Kanada programı ile uyumlu olarak öğrencilerin matematiksel kavramları çeşitli şekillerde birleştirerek ve uygulayarak matematikte sağlam bir temel oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu süreci desteklemek için, beş dal genelinde kavramları Türkiye Milli Eğitim müfredatı ile entegre edilmiştir ve gerçek hayattaki durumlarla matematik ilişkilendirilir. Dördüncü sınıfın sonunda öğrenciler sayılar, işlemler, ölçüm, geometri ve mekansal anlamda, desenleme, cebir, veri yönetimi ve olasılık konularını kavrar.

Kanada müfredatı ile birebir uyumlu olarak işlenen fen bilimleri dersinde öğrenciler bilim ve teknolojiyi toplum ve çevre ile ilişkilendirir, bilimsel araştırma için gerekli olan zihin becerilerini, stratejilerini ve alışkanlıklarını geliştirir, bilim ve teknolojinin temel kavramlarını kavrarlar.

İlkokulda sosyal bilgiler dersinde öğrenciler sosyal bilgiler düşüncesinin altı kavramını öğrenir. Disiplinler üstü beceriler olan kavrama, sebep ve sonuç, süreklilik ve değişim, kalıplar ve eğilimler, karşılıklı ilişkiler, perspektif yaklaşımları ile öğrenciler küresel bakış açısı kazanarak dünyayı anlamlandırırlar.

Branş Dersleri

Beden Eğitimi ve Spor müfredatı, öğrencilere yaşamları boyu fayda sağlayacak zihinsel ve fiziksel esenlik kazandırarak gelişmelerini sağlayacak vizyona dayanmaktadır. Bu bağlamda müfredat, öğrencilerin yaşam boyu sağlıklı, aktif kalarak yaşama bağlılıklarını sağlamak için ihtiyaç duyacakları şeyleri anlamalarına ve tatmin edici, üretken bir yaşam sürdürme kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Kilittaşı Okullarında her sene başında öğrencilerin fiziksel yeterlilik (esneklik, kuvvet ve kardiyovasküler kapasite) testleri yapılır ve kayıt altına alınır. Öğrencilerimizin gelişimleri sene sonuna kadar takip edilir. Gözlemler sonucunda elde edilen veriler aileler ile bire bir görüşmeler yapılarak paylaşılır. Öğrenci, yeteneğine ve gelişimine uygun spor dalına yönlendirilir.
Kilittaşı Okullarında floorball, cimnastik, basketbol, voleybol, futbol, badminton, tenis, hentbol, atletizm dallarında öğrencilerimiz temel becerileri kazanır.
İlkokul düzeyindeki 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz daha çok temel hareket becerilerini kavramaya yönelik oyunlar oynayarak fiziksel becerilerini geliştirirler. Beden eğitimi ve spor dersinde, öğrenciler hareket etmenin keyfini keşfederler, bedenleri hakkında bilgi sahibi olurlar, sağlık ve gelişimlerine katkıda bulunacak fiziksel ve bilişsel beceriler geliştirirler.
Kilittaşı Okullarında beden eğitimi dersleri, öğrencilerimize anasınıfından itibaren bütün yaş gruplarında zorbalık ve şiddet gibi anti-sosyal davranışları azaltmalarına yardımcı olacak, güvenli ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlayacak uygun oyunlar hazırlanarak öğrencilerimizin 21. yüzyıl dünyasına uygun bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar.

Teknolojinin hızlı gelişimi ve yaşamımızın her tarafına yayılmış olması sebebiyle toplumun da modern dünyada teknolojik okuryazar olması çok önemlidir.
Teknolojiyi anlayabilmek ve doğru kullanım yolunu öğrenmek, öğrencinin zamanı yakalamasına ve rekabet avantajını korumasına imkan tanır.
İlkokul yılları boyunca öğrenciler iki ana hedefi gerçekleştireceklerdir: donanım ve yazılım hakkında bilgi edinme ve kodlamayı öğrenme.
Geçmişte kodlama sadece bilgi işlem alanındaki kişiler için gerekli görülürken işletmeler, araştırmacılar ve tıp da dahil olmak üzere tüm kariyerlerde hızla öğrenilmesi gereken bir beceri haline geldi. Kodlama, aynı zamanda öğrencilerimizin problemler yoluyla mantıklı ve eleştirel düşünmelerini sağlar.
Kilittaşı Bilişim Teknolojileri Öğretim Programı, öğrencilerimizin teknoloji konusunda özgüveni yüksek bireyler olmalarını ve 21. yüzyıl vatandaşları olarak kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Öğretim programımızda kullanılan teknolojiler:
• Windows 10 OS
• Windows Apps: 3D Builder and Paint 3D
• İnternet tarayıcıları: Mozilla Firefox, Google Chrome, and Microsoft Edge
• typing.com ve code.org gibi eğitsel siteler
• Microsoft Kodu Game Lab


Sanat eğitimi, ilkokul seviyesinde keyif alma ve keşfetmeye yöneliktir. Öğrenciler sanat elemanları ve tasarım ilkeleri aracılığıyla farklı sanatsal materyalleri keşfetmeye yönlendirilir. Bu materyaller çok çeşitli ve açık uçlu olarak kullanılır. Bu seviyedeki eğitimde birbirinin aynısı olan, seri üretilmiş çalışmalara yer yoktur. İlkokul seviyesinde öğrenciler, duygusal ve rastgele üretime meyillidir. Onlara bu güdülerini destekleyen ve yaratıcılıklarına olanak tanıyan olanaklar sağlanır. Öğrenciler; çevrelerindeki dünyayı ve sanat eserlerini keşfeder, kişilerin sanat aracılığıyla duygularını, yaşantılarını ve düşüncelerini ifade ettiğini fark eder. Bu seviyede çeşitli çizim, boyama, baskı ve heykel uygulamaları yapılır, uygulamaya yönelik materyallerin kullanımı öğretilir. Sanat elemanları ve tasarım ilkelerinin çeşitli sanatçılar ve sanat akımlarındaki farklı kullanımları keşfedilir. Öğrenciler hayal gücü, gözlem ve deneyimlerini kullanarak görsel fikirler geliştirir; sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanarak hikayeler anlatan, düşünce, duygu ve anlayışlarını yansıtan sanat eserleri üretirler.


“Bütün çocuk” yaklaşımıyla oluşturduğumuz müzik programımız, anaokulundan itibaren başlar. Anaokulunda en temel müzik kavramları olan “vuruş”, “ritim”, “tempo” gibi kavramlarla tanışan öğrencilerimiz; aynı zamanda ses tellerini geliştirecek, sesleri üzerinde kontrol kazanmalarını sağlayacak vokal egzersizler yaparak müzik eğitimlerine başlarlar.
İlkokul sıralarında temel müzik eğitimine başlayan öğrencilerimiz, önce anaokulunda aldıkları temel bilgilerin üzerinden geçerler. Sonrasında “süre”, “ölçü”, “değer” gibi kavramları öğrenerek temel müzik teorisi ile tanışır, notaların porte üzerindeki yerlerini tanırlar. Ses skalalarını ve ses tellerini kullanmayı, senkronize şarkı söylemeyi ve farklı kültürlere ait temel dans adımlarını öğrenirler. Çeşitli kültürlere ait müziklerin en ünlü bestecileri ve bu bestecilerin besteleri hakkında fikir sahibi olurlar. Bu dönemde kulak ve duyum eğitimlerine de başlayan öğrencilerimiz, duydukları sesleri ayırt etmeye başlarlar. Birinci sınıfta daha çok perküsyon aletleri ile uygulamalar yaparken ikinci sınıftan itibaren öğrencilerimiz, aldıkları bilgileri basit çalgılar üzerinde (davul, melodika, ukulele, flüt vb.) de uygulamalı olarak kullanmaya başlarlar. İlkokul 3. sınıfa kadar müzik derslerinde temel amaçlarımız, öğrencilerimize müzik hakkında teorik bilgi ve genel kültür kazandırmak, ses ve kulak hakimiyeti oluşturmak ve daha çok performans özgüveninini geliştirmektir.

Okul Hayatı

Kilittaşı Okullarında bulunan her birey, okulda birlik ve beraberliği sağlamak, aynı zamanda okul ruhu yaratmak için oluşturulan özel günleri kutlamaktan büyük bir keyif almaktadır. Bu özel günlerle öğrencilerin her gelişim alanı desteklenerek öğrencilere tüm kültürleri tanıma fırsatı da sunulmaktadır.

“Her şeyi bırak ve oku” okumanın önemini anlatan ve herkesin o an da her ne yapıyorsa bırakıp okumaya odaklandığı bir projedir.

Her eğitim-öğretim döneminde müfredat kapsamındaki kazanımlara yönelik öğrencilerin bilgi ve becerilerini tecrübe edebilecekleri müze, sanat evleri, bilim merkezleri, hayvan barınakları ve çevre kuruluşlara geziler düzenlenir.

Kilittaşı Okulları, Öğrencilerimizin öğrenme deneyimlerini arttırmak ve ufuklarını genişletmek için okul sonrası kulüplerle çeşitlendirilmiş programlar sağlamaktadır.
Öğrencilerimiz Zumba, STEM, exploring club, cooking and baking, football, drums, piano, violin, guitar, floorball, go, rhythmic gymnastic, pantomime and mask theatre, learning with Lego gibi kulüplerde kendilerini geliştirebilirler.

ROUND SQUARE İLKOKUL ÇALIŞMALARI

 1. DEMOKRASİ: Okulumuzda ekim ayı boyunca işlenen “demokrasi” konusu tüm derslere entegre edilir. Demokrasi süreçlerini ilkokul öğrencilerimiz lisedeki abi ve ablalarından dinlerler. Ekimin ikinci haftası ise okul başkanlarının seçimi için sınıf temsilcileri seçilir, sınıf temsilcilerinin kampanya süreçleri ekimin üçüncü haftası yapılır ve okul başkanlarının seçimi bir demokrasi şöleni haline gelir. Öğrencilerimiz demokrasinin felsefesini yaşayarak öğrenirler.
  2. ULUSLARARASICILIK: Okulumuzun en temel ve en doğal olgusudur. Öğrencilerimiz kasım ayı boyunca farklı kültürlerle ilgili araştırmalar yapar ve bunları arkadaşlarıyla paylaşırlar. Yine bir ay boyunca farklı kültürlerden velilerimizin yaptığı sunumlarla öğrencilerimiz bu kültürlere saygı ile bakmayı da öğrenirler.
  3. LİDERLİK: Aralık ayı boyunca okulumuzda liderler ve liderlik konusu işlenir. Liderler ile ilgili araştırmalar yapılır ve çeşitli münazaralar yapılır. Liderlerin kişilik özelliklerinin yanı sıra, onları farklı kılan hayat hikayelerini de öğrenirler. Öğrencilerimiz liderlik etmek istedikleri projelerini de arkadaşlarına sunmaktan keyif alırlar.
  4. TOPLUM HİZMETİ: Toplum hizmeti bir yıla yayılan bir süreçte ele alınmaktadır Bu konuda en büyük desteğimiz okul aile birliğimizdir. Bu zamana kadar Tohum Otizm vakfı ve Koruncuk Vakfı ile çalışmalar yaptık. Bu ve bunun gibi projelerde temel hedefimiz paydaşlarımızın yaptığı sunumlarla öğrencilerimizde bilinç oluşturup farklılıkları kabul etmelerini sağlamak ve çevremizde olup bitenlere karşı duyarlılık oluşturmaktır. Her yıl bir devlet okulu ile ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Öğrencilerimiz kendi hediyelerini kendi akranlarına götürerek onların şartlarını da görmekte, paylaşmanın ve yardımlaşmanın güzelliğini yaşamaktadırlar.

  5. MACERA: Nisan ayı yeni maceralara yelken açtığımız bir aydır. Öğrencilerimiz macera parkurlarında, sahil ve doğada maceraları tadar ve bundan son derece keyif alırlar. Yine bahar aylarında AKUT doğa kampında eğitmenler eşliğinde doğaya uyum sağlama ve doğada hayatta kalma dersleri alırlar.
  6. ÇEVRECİLİK: Okulumuzda eğitim alan her öğrenci aynı zamanda bir çevre aktivistidir. İklim, hayvan dostlarımızın yaşam alanları, çevre kirliliği gibi birçok konu derslerimizde aktif olarak işlenir. Mayıs ayında öğrencilerimiz İstanbul sahillerinden birini temizleyerek çevre temizliğine dikkat çekerler.

Kilittaşı öğrencileri 4. Sınıftan itibaren zıt düşüncelerin savunulduğu münazaralara katılırlar. Öğrencilerimiz kanıt toplamayı, savunmayı, kontrol etmeyi, düzenlemeyi ve stresli ortamlarda süreci yönetmeyi öğrenirler.