TÜRKÇE

Dilin gelişimi, insanların içgüdüsel iletişim kurma ihtiyacı için temel teşkil eder. Bu durum bireysel gelişimle ve kültürel kimliğin keşfedilip sürdürülmesiyle bütünleşiktir.

Kilittaşı Okulları’nda Türkçe derslerinin temel amacı;

Öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak.

Öğrencilere, işlek (okunaklı, çabuk yazılabilen, güzel ve kişisel özellikleri olan) bir yazıyla yazma alışkanlığı kazandırmak;

Onlara dinleme, okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak, estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak;

Öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek;

Herhangi bir konu üzerinde bir topluluk karşısında tekrarlara düşmeden ve yanlışlık yapmadan 5-10 dakika konuşabilmektir.

MATEMATİK

Matematiksel yetkinlik, günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulamadır. Sağlam bir aritmetik becerisi üzerine inşa edilen süreç, öğrencilerin mantıksal ve uzamsal düşünme, formüller, modeller, kurgular, grafikler ve tabloların matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma becerisini geliştirmektedir.

Kilittaşı okullarında matematik dersinin temel amacı öğrencilerin aritmetik becerisini geliştirerek, hızlı işlem yapabilme, problemi anlama, problem verilerini tanılama, problem çözüm aşamalarını değerlendirme, problemi çözme ve çözüme dair kanıt sunma becerilerini üst düzeye çıkarır.

Kilittaşı okullarında öğrenciler;

Matematiksel okuryazarlık becerilerini etkin bir şekilde kullanabilir. Problem çözme sürecinde başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilir. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklar ve paylaşmak için matematiksel ve dili doğru kullanabilir. İnsan ile nesneler arasındaki ve nesnelerin birbiriyle ilişkilerini anlamlandırabilecektir. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirir. Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark eder. Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verir.

HAYAT BİLGİSİ

Hayat bilgisi dersinde öğrencilere birey, toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı hedefler.

Kilittaşı okullarında sorgulayıcı öğrenme yöntemleri ile şekillendirilen Hayat Bilgisi dersi öğrencilerin kavramsal anlayışlarını ve eğilimlerini geliştirmelerine destek olurken uluslararası kimlik kazanmalarını destekler.

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı çerçevesinde öğrenciler;

Kendini ve yaşadığı çevreyi tanır.

Aile ve toplumun temel değerlerine sahip olur.

Kişisel gelişimini sağlamak için yapması gerekenlerin farkında olur.

Sağlıklı ve güvenli yaşam sürme bilinci edinir.

Sosyal katılım becerisi kazanır.

Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun olarak kullanır.

FEN BİLİMLERİ

Bilimin amacı, doğal olgulara mantıksal ve sistematik açıklamalar geliştirerek teoriler oluşturmak; ilke ve kavramları keşfetmektir. Kilittaşı Okulları’nda bilimsel süreçlerin öğrenme ortamlarına aktarılmasıyla öğrencilerin, dünyayı anlamak için araştırmalar yapması ve bilimsel sürece doğrudan katılarak bilimsel bilginin nasıl geliştiğini anlaması hedeflenmektedir.

Kilittaşı Okulları’nda öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, araştırma-sorgulama ve bilginin transferine dayalı öğrenme stratejisi esas alınmıştır. Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen; teşvik edici, yönlendirici rollerini üstlenirken öğrenci; bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan ve ürüne dönüştüren birey rolünü üstlenir. Bu süreçte, fen bilimlerinin matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakması hedeflenir.

Kilittaşı öğretmenleri, fen bilimlerinin değerini, önemini ve bilimsel bilgiye ulaşmanın sorumluluk ve heyecanını öğrencileriyle paylaşan ve aynı zamanda sınıfındaki araştırma sürecini yönlendiren bir rehber rolündedir.

SOSYAL BİLGİLER

İlkokulda Sosyal Bilgiler dersi 4. Sınıfta sınıf öğretmeni tarafından verilmektedir. İlkokul sosyal bilgiler dersinde;

Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri,

Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde doğal kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmaları,

Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları,

Çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her mesleğin gerekli ve saygın olduğuna inanmaları,

Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullanmaları,

Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri,

Özgür birer birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varması amaçlanmaktadır.

FRANSIZCA

Dünyada en çok konuşulan dillerden biri olan Fransızca okulumuzda ikinci yabancı dil olarak çocuklara verilmektedir. Çocuklar bu dili 4 yaşından itibaren öğrenmeye başlar ve ilkokul süresince ikinci yabancı dil olarak öğrenmeye devam eder. Bu süreçteki temel hedefimiz öğrencilerimizin Fransızcayı sevmelerini; drama, oyun ve çeşitli sınıf etkinlikeriyle konuşmalarını sağlamaktır. İlkokulu bitirdiklerinde öğrencilerimiz bu dilde sağlam bir temel oluşturmaktadırlar. Okulumuzda 5. Sınıflar dil ağırlıklıdır. Anadili Türkçe ve İngilizce olan öğrencilerimiz 4 yaşından itibaren temelini oluşturdukları Fransızcayı 5. Sınıfın sonunda konuşabilecek düzeye gelirler. 6. Sınıf ve daha ileri seviyelerde Türkçe ve İngilizce anadil olarak, Fransızca tekrar ikinci yabancı dil olarak devam eder.

Yabancı Dil Ağırlıklı 5. sınıflarda Fransızca

5. sınıfta öğrencilerimiz önceki yıllarda temelini oluşturdukları Fransızcayı daha detaylı şekilde öğrenirler. Dört temel bölüm olan “dinleme, okuma, yazma ve konuşma” becerilerini edinmeyi hedefleyerek oluşturduğumuz program doğrultusunda öğrencilerimiz kendilerini bu dilde ifade edebilir, ana dili Fransızca olan bireylerle günlük yaşantılarında kolayca iletişim kurabilirler.